Geeti Kabita


Oriya Poetry - Geeti Kabita; Writer -  Mishra Satyanarayana

Geeti Kabita

Oriya Poetry – Geeti Kabita; Writer – Mishra Satyanarayana

Odia Poetry - ATUTA SAMPARKA
Oriya Short Story - SHAITAAN
Oriya Book - SWAPNARA SAMUKA
Oriya Poem - DUITI EKAPADI

Comments are closed.